ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความแจ่มชัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความแจ่มชัด*, -ความแจ่มชัด-

ความแจ่มชัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความแจ่มชัด (n.) brightness See also: clearness, brilliant Syn. ความชัด, ความชัดเจน Ops. ความคลุมเครือ
English-Thai: Nontri Dictionary
distinctness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความเด่น,ความชัดเจน,ความแจ่มชัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, he seems extremely clear on why he wants you to get a girlfriend.เอาล่ะ เขามีความแจ่มชัด แล้วล่ะ ว่าทำไมเขาถึงอยาก ให้คุณมีแฟนสักที
Guess he thought he was in the clear.เดาว่าเขาคิดว่าตัวเอง มีความแจ่มชัดดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความแจ่มชัด
Back to top