ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเหมือนจริง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเหมือนจริง*, -ความเหมือนจริง-

ความเหมือนจริง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเหมือนจริง (n.) reality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเหมือนจริง
Back to top