ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเร้นลับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเร้นลับ*, -ความเร้นลับ-

ความเร้นลับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเร้นลับ (n.) mystery See also: secret
ความเร้นลับ (n.) mystery See also: enigma Syn. ความลึกลับ
English-Thai: HOPE Dictionary
secrecy(ซี'คริซี่) n. ความลับ,การปิดบัง,การอำพราง,สภาพที่เป็นส่วนตัว,ความเร้นลับ,ความลึกลับ,การสงวนปากสงวนคำ, Syn. secretiveness,stealth
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When a mystery is too overpowering, one doesn't dare disobey.เมื่อความเร้นลับมันมีอำนาจล้นเหลือ คนเราย่อมไม่กล้าลบหลู่
But he'd gone and taken his mystery with him.แต่เขาก็จากไปพร้อมกับความเร้นลับ
This quest, this need to solve life's mysteries when the simplest of questions can never be answered.คำถามนี้ จำเป็นต้องไขปริศนาความเร้นลับแห่งชีวิต ในเมื่อคำถามที่ง่ายที่สุด ยังไม่เคยมีใครตอบได้
There is a power within the fae of our bloodline... a secret that has been passed down through generations.มันมีพลังภายในสายเลือดแฟร์ของเรา ความเร้นลับที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเร้นลับ
Back to top