ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเป็นไท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเป็นไท*, -ความเป็นไท-

ความเป็นไท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเป็นไท (n.) freedom See also: liberty Syn. ความเป็นเอกราช, ความเป็นอิสระ Ops. ความเป็นทาส
English-Thai: Nontri Dictionary
freedom(n) เสรีภาพ,อิสรภาพ,ความเป็นไทย,สิทธิพิเศษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is he more titan or bastard?มีความเป็นไททัน หรือส่ำส่อนมากกว่ากัน?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเป็นไท
Back to top