ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเป็นมงคล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเป็นมงคล*, -ความเป็นมงคล-

ความเป็นมงคล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเป็นมงคล (n.) propitiousness See also: auspiciousness Syn. ความเป็นสิริมงคล Ops. ความเป็นอวมงคล, ความไม่เป็นมงคล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเป็นมงคล
Back to top