ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเป็นผู้ชาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเป็นผู้ชาย*, -ความเป็นผู้ชาย-

ความเป็นผู้ชาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเป็นผู้ชาย (n.) masculinity See also: manliness, virility Ops. ความเป็นหญิง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
maleness (n.) ความเป็นผู้ชาย
masculineness (n.) ความเป็นผู้ชาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please don't interfere. My manhood is crying out to meet this supreme challenge.อย่าเข้ามายุ่งน่า ความเป็นผู้ชายของผม มันเรียกร้องให้ทำการท้าทายนี้ให้สำเร็จ
AS A HUSBAND HE FEELS EMASCULATED AND HUMILIATED BY HIS WIFE.จ่างก็ทำลายสัญลักษณ์ความเป็นผู้ชายของเขาทั้งสิ้น
And I haven't manned up like I should've.และชั้นก็ไม่มีความเป็นผู้ชายเลย ทั้งๆที่ชั้นควรจะเป็น
Glauco and I, we had this masculine position and all.กลาวโกกับผมมีความเป็นผู้ชายแล้วก็ทุกๆ อย่าง
I also reach another possibility, which is: there are no men or women.แล้วฉันก็ไปถึงอีกจุดด้วย จุดที่ไม่มีทั้งความเป็นผู้ชายและความเป็นผู้หญิง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเป็นผู้ชาย
Back to top