ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเก่งกาจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเก่งกาจ*, -ความเก่งกาจ-

ความเก่งกาจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเก่งกาจ (n.) ability See also: versatility Syn. ความสามารถ Ops. ความขลาด, ความกลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're grateful to have good, strong men like you protecting us.พวกเราสำนึกในความเก่งกาจ และแข็งแกร่งเยี่ยงเจ้า ที่คอยปกป้องเรา
I think she deserves some sort of respect.ฉันคงต้องเห็นชอบด้วยกับความเก่งกาจของหล่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเก่งกาจ
Back to top