ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเกรงกลัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเกรงกลัว*, -ความเกรงกลัว-

ความเกรงกลัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเกรงกลัว (n.) fear See also: dread, terror, fright Syn. ความกลัวเกรง Ops. ความกล้า
ความเกรงกลัวบาป (n.) conscience See also: shame of sins, sense of shame, sense of right or wrong Syn. ความละอายบาป
English-Thai: Nontri Dictionary
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have no fear.ไม่มีความเกรงกลัวใด ๆ
Spoken in hushed whispers of fear and awe.เอ่ยถึงด้วยความเกรงกลัวกระซิบด้วยความหวาดหวั่น
Yet underneath the skin, unhindered by conscience, compassion, remorse...อยู่ใต้จมูกนี่เอง ไม่ถูกจำกัดด้วยความเกรงกลัวต่อบาป ความเมตตากรุณา สามัญสำนึก...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเกรงกลัว
Back to top