ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความหลุดพ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความหลุดพ้น*, -ความหลุดพ้น-

ความหลุดพ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความหลุดพ้น (n.) extrication See also: disengagement, release Syn. การหมดกิเลส, การหลุด, การเป็นอิสระ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Salvation (Buddhism)ความหลุดพ้น (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความหลุดพ้น
Back to top