ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความหนาแน่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความหนาแน่น*, -ความหนาแน่น-

ความหนาแน่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความหนาแน่น (n.) density
ความหนาแน่นของประชากร (n.) density of population See also: crowd
English-Thai: HOPE Dictionary
high densityความหนาแน่นสูงใช้ตัวย่อว่า HD (อานว่า เอชดี) ใช้บอกคุณสมบัติจานบันทึก (diskette) เช่น จานขนาด 5.25นิ้ว ถ้าเป็นจานชนิด HD จะมีความจุถึง 1.2 เมกกะไบต์ ส่วนจานบันทึกความหนาแน่นสูงขนาด 3.5 นิ้ว จะมีความจุถึง 1.44 เมกกะไบต์ โดยปกติ จะมีป้ายพิมพ์บอกไว้บนจานบันทึกประเภทนี้ ถ้าเป็นขนาดธรรมดาจะใช้คำว่า DD ดู DD เปรียบเทียบ
dd1. abbr. differential diagnosis,discharge diagnosis 2. (ดีดี) ย่อมาจาก double density (แปลว่า ความหนาแน่นสองเท่า) ใช้บอกขนาดความจุของจานบันทึก (diskette) ว่าสามารถบันทึกข้อมูลได้เป็นสองเท่า ถ้าเป็นขนาดปกติ เรียกว่า ความหนาแน่นเท่าเดียว (single density)
density(เดน'ซิที) n. ความหนาแน่น,ความแน่น,ความทึบ (แสง) ,ความโง่,มวลต่อหน่วยปริมาตร
double density diskหนาแน่นสองเท่าใช้ตัวย่อว่า DD (อ่านว่า ดีดี) หมายถึงจานบันทึกที่บรรจุข้อมูลได้สองเท่าของจานบันทึกธรรมดา ในเนื้อที่เท่ากัน เช่น จานDD ขนาด 5.25 นิ้วจุข้อมูลได้ถึง 360 K (ในขณะที่จานบันทึกธรรมดาจุเพียง 180 K) และจานDD ขนาด 3.5 นิ้ว จุได้ถึง 720 K (ในขณะที่จานบันทึกธรรมดาจุเพียง 360 K) จานบันทึกธรรมดาหรือที่เรียกว่าแบบมีความหนาแน่นเท่าเดียว (single density) นั้น บัดนี้หาซื้อไม่ได้แล้ว ดู HD ประกอบ
floppy diskจานบันทึกอ่อนหมายถึง จานแบน ๆ ที่เคลือบสารแม่เหล็กไว้บนผิวหน้า ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ใน ปัจจุบันนี้ มีอยู่สองขนาด คือขนาด 5.25 นิ้ว ซึ่งจะมีปลอก กระดาษหุ้ม กับขนาด 3.5 นิ้วซึ่งจะอยู่ในปลอกพลาสติก ทำให้แข็งและทนกว่า มีความจุในการบันทึกต่าง ๆ กัน ชนิดที่มีความหนาแน่นสองเท่า (double density) จะจุ 360 - 720 K (ประมาณ 360,000 - 720,000 ตัว อักขระ) ชนิดความหนาแน่นสูง (high density) จะจุ 1.2 - 1.44 เมกะไบต์ (ประมาณ 1.2 ล้าน - 1.4 ล้านตัวอักขระ) บางทีเรียก diskette เพื่อให้แตกต่างกับจานบันทึกที่ใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า disk มีความหมายเหมือน diskette
hdabbr. hearingdistance,hodgkin's disease,heart disease,hemodialysis เอชดี ย่อมาจากคำว่า high density แปลว่า ความหนาแน่นสูง ใช้บอกคุณสมบัติจานบันทึก (diskette) เช่น จานขนาด 5.25นิ้ว ถ้าเป็นจานชนิด HD จะมีความจุถึง 1.2 เมกะไบต์ ส่วนจานบันทึกความหนาแน่นสูงขนาด 3.5 นิ้ว จะมีความจุถึง 1.44 เมกะไบต์ โดยปกติ จะมีป้ายพิมพ์บอกไว้บนจานบันทึกประเภทนี้ถ้าเป็นขนาดธรรมดาจะใช้คำว่า DD ดู DD เปรียบเทียบ
intensity(อินเทน'ซิที) n. ความเข้มข้น,ความหนาแน่น,ความแรงกล้า,ความรุนแรง,ความเร่าร้อน,การเอาจริงเอาจัง, Syn. ardour,-A. weakness
mass(แมส) n. มวล,ก้อน,กอง,ปึก,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,ภาพหรือขนาดสามมิติ,ส่วนใหญ่,ส่วนสำคัญ,ขนาด,ความใหญ่โต,ทั้งมวล,ความเทอะทะ,ความหนาแน่น adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,จำนวนมาก,มากมาย.vi. รวมกันเป็นก้อน vt. ทำให้รวมกันเป็นก้อนหรือกอง,วาดภาพหรือให้สีในลักษณะทั่วไป. -Phr
specific gravityn. ความถ่วงจำเพาะ,ความหนาแน่นเปรียบเทียบ., Syn. relative density.
high capacityความจุสูงใช้เรียกจานบันทึกที่มีความหนาแน่นสูง (high density) เช่น จานขนาด 5.25นิ้ว ถ้าเป็นจานชนิด ที่มีความหนาแน่นสูง จะมีความจุถึง 1.2 เมกกะไบต์ ส่วนจานบันทึกความหนาแน่นสูงขนาด 3.5 นิ้ว จะมีความจุถึง 1.44 เมกกะไบต์ โดยปกติ จะมีป้ายพิมพ์บอกไว้บนจานบันทึกประเภทนี้ ถ้าเป็นขนาดธรรมดาจะใช้คำว่า DD ดู high density ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
intensity(n) ความแรง,ความเข้มข้น,ความหนาแน่น
mass(n) ก้อน,กอง,มวลชน,ความหนาแน่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
densityความหนาแน่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
comparative density indexดัชนีความหนาแน่นเปรียบเทียบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bauxite บอกไซต์ ประโยชน์ - เป็นสินแร่อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมมีความหนาแน่นต่ำและความแข็งสูง จึงใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในลักษณะเป็นแผ่น ท่อ ใช้ในรถยนต์ เรือบิน และรถไฟในส่วนที่ต้องการน้ำหนักเบา เครื่องใช้ในคร้วเรือน ที่ใส่อาหาร อะลูมิเนียมกำลังจะมาแทนทองแดงในงานส่งกระแสไฟฟ้า ผงอะลูมินา Al2O3 ซึ่งได้จากแร่นี้ ใช้ขัดมันได้ดี [สิ่งแวดล้อม]
Centrifuge เครื่องหมุนเหวี่ยง เครื่องกลซึ่งใช้แรงหนีศูนย์กลางในการแยกของ เหลวที่มีความหนาแน่นต่างกัน หรือแยกของเหลวออกจากของแข็งได้ [สิ่งแวดล้อม]
Densityทึบ,ความหนาแน่น,เงาทึบ,ความแน่น,เดนซิตี,ความทึบ [การแพทย์]
eureka cupถ้วยยูรีกา, ภาชนะที่ใช้สำหรับหาปริมาตรของวัตถุ โดยวัดจากปริมาตรของของเหลวที่ล้นออกมา  จากนั้นจึงนำไปคำนวณหาความหนาแน่นของวัตถุได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Heavy Fraction ส่วน(ขยะ)หนัก ส่วนของขยะที่มีความหนาแน่นสูง โลหะ แก้ว ก้อนหิน เซรามิกส์ ดู Light Fraction [สิ่งแวดล้อม]
Lamination การแยกชั้น, การแบ่งชั้น การที่น้ำแยกเป็นชั้นตามความแตกต่างของ คุณสมบัติ เช่น แบ่งตามอุณหภูมิ, ความหนาแน่น, เรียกอีกอย่างว่า Stratification [สิ่งแวดล้อม]
rarefactionส่วนขยาย, บริเวณหนึ่งของตัวกลางซึ่งมีความหนาแน่นของโมเลกุลน้อยกว่าบริเวณใกล้เคียงในขณะที่มีคลื่นตามยาวเคลื่อนที่อยู่ในตัวกลางนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Secure Landfill บริเวณที่เลือกหรือเตรียมไว้เพื่อการฝังกลบขยะ การฝังกลบกากของเสีย อันตรายตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีความปลอดภัยจากการรั่วไหลออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การปูด้วยชั้นดินเหนียว แผ่นพลาสติกโพลีเอทีลีน ความหนาแน่นสูงเพื่อกันการรั่วซึม โดยมีอายุใช้งานหรือมีอัตราการถมขยะที่ยาวนาน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
density (n.) ความหนาแน่น
gravimetry (n.) การวัดน้ำหนัก / ความหนาแน่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
PHOSPHATE ROCK, GOT A DENSITY OF 1.52,หินฟอสเฟต ความหนาแน่น 1.52
If the Earth's size or density were even a little different, its gravity would be, too.ถ้าขนาดของโลกหรือ ความหนาแน่น แม้แตกต่างกันเล็กน้อย แรงโน้มถ่วงของมัน จะมากเกินไป
Bone density would indicate that all four digits came from the same person.ความหนาแน่นของกระดูกน่าจะแสดงให้เห็น ว่าทั้งสี่มาจากคนๆเดียวกัน
What is density scan?ความหนาแน่นของการสแกนคืออะไร
Duration...ความหนาแน่นจากระดับสุทธิประชากร...
The molecular density of the victim was temporarily altered by an unknown energy source.ความหนาแน่นโมเลกุลของเหยื่อ ถูกเปลี่ยนแปลงชั่วคราวจากพลังงานทีไม่ปรากฏที่มา
Molecular density is inert.ความหนาแน่นโมเลกุลเข้าภาวะเฉื่อย
Displacement - a way to determine volume, and thus a way to determine density.การแทนที่ เป็นวิธีหาปริมาตร ดังนั้น จึงสามารถหาความหนาแน่น
I don't make a particular protein very well... and it makes my bones very low in density.กระดูกมีความหนาแน่นตา
Wind velocity approximately twelve knots, factoring in air density...ไหนดูซิ ความเร็วลม 12 นอต ความหนาแน่นของอากาศ..
We think 4 to 5 pounds of a high-density plastique, magnesium charge.เราคิดว่ามีความหนาแน่นสูงถึง 4-5 ปอนด์ ประจุแมกนีเซียม
You measured the density of her teeth.คุณตรวจดูความหนาแน่นของฟันเธอ
I was gonna fire whoever stuck around.But since everyone stuck around... 28% curvature of the spine has caused reduced lung capacity, and has reduced bone mineral density.ผมจะไลใครก็ตามที่ยังติดอยู่แถวนี้ แต่เพราะทุกคนยังอยู่ที่นี่.. กระดูกสันหลังที่โค้ง 28 % ทำให้ความจุของปอดลดลง และความหนาแน่นกระดูกก็ลดลง
Look, just look at the bottom for a triangle stamped LDPE.ฟังนะ เเค่ดูตรงก้นถัง ที่มีรูปรูปสามเหลี่ยม มีตราประทับโพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
Yeah, yeah, yeah, LDPE. Right on, got it.ใช่ๆๆโพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ใช่เลย ได้แล้ว
Look, a toxin dissipates quickly in the air. They're only potent in a certain density.ฟังนะ สารพิษลดลงอย่างรวดเร็วในอากาศ มันเกิดขึ้นแค่ในความหนาแน่นในระดับหนึ่ง
Lighter than water, the ice floats.น้ำแข็งมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำจึงลอยขึ้น
Based on the density of the image, it's most likely Nile stone.ตามค่าความหนาแน่นของภาพ มันดูคลับคล้ายก้อนหินแม่น้ำไนล์
It's called Sagittarius A, it's located in the center of our galaxy, and it has the density of 40 Suns.ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกาแล็คซี่ของเรา มีความหนาแน่นของดวงอาทิตย์ 40 ดวง
That newton will need to generate the intensity--ที่นิวตันต้องใช้ในการกระตุ้น ความหนาแน่นของคลื่น...
Viscosity, elasticity, and tensile strength.ความหนืด, ความยืดหยุ่น และความหนาแน่น
AND WRESTLE WITH COMPLEX EQUATIONS TIRELESSLYในจักรวาลต้น มีการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ใน ความหนาแน่นจากสถานที่ที่
But many physicists think they're out there -- pieces of high-density vacuum energy left over from the big bang, narrower than an atomic nucleus.แต่นักฟิสิกส์หลายคน คิดว่าพวกเขากำลังออกมี ชิ้นส่วนของพลังงานที่ สูญญากาศมีความหนาแน่นสูง ที่เหลือจากบิ๊กแบง,
What do you do in order to see something or prove the existence of something which you can't really see, right?ทั้งหมดหมุนที่ความเร็ว มากรอบวัตถุกลาง ที่ได้อย่างสมบูรณ์มืดและ มีความหนาแน่นมาก
This is the evidence for a very heavy, very small object at the core of the atom -- the high-density nucleus surrounded by a vastness of empty space.นี่คือหลักฐานสำหรับหนัก มากวัตถุขนาดเล็กมาก ที่เป็นแกนหลักของอะตอม นิวเคลียสมีความหนาแน่นสูง
Judging by the bone density, John Doe was in his 30s when he died.พิจารณาจากความหนาแน่นของกระดูก ชายนิรนาม อายุ 30 ตอนเขาตาย
So there's very little risk of fissuring.ความเสี่ยงที่จะแตกมีน้อยมาก ก้อนน้ำแข็งมีความหนาแน่นมาก
Stark's bone structure appears abnormally dense."โครงสร้างกระดูกของสตาร์ก \มีความหนาแน่นผิดปกติ
Must be the density of your bones.อาจเป็นที่ความหนาแน่นของกระดูก
We'll see. Needs a density scan.เราจะเห็น ความต้องการความหนาแน่นของการสแกน
Two: an ice bullet is only a third as dense as lead.สอง: กระสุนน้ำแข็ง มีความหนาแน่นแค่ 1 ใน 3 ของตะกั่ว
I didn't think it possible a virus could alter its host's molecular density and polarity.ฉันไม่คิดว่าไวรัสนี่จะสามารถเปลี่ยน ความหนาแน่นและขั้วของคนที่ติดเชื้อ
Among the dense, tangled limbs of the vast tree of life you are here.ท่ามกลางความหนาแน่นแขน ขาพันกันของต้นไม้ใหญ่ของชีวิต คุณอยู่ที่นี่
He compared the birth, marriage, death, and population densities of London and Paris.เขาเปรียบเทียบการเกิด การแต่งงานการตาย และมีความหนาแน่นของประชากร ของกรุงลอนดอนและปารีส
As far as we know, when a giant star collapses to make a black hole, the extreme density and pressure at the center mimic the Big Bang, which gave rise to our universe.เท่าที่เรารู้ เมื่อดาวยักษ์พังทลายลง มาจะทำให้หลุมดำ ความหนาแน่นสูง และความดันที่ศูนย์
In the mass of energy.ในพลังงานของความหนาแน่น
Ah, negative energy density with positive surface pressure.อ่า ความหนาแน่นของพลังงานด้านลบ คาวมกดดันของผิวหน้าด้านบวกโคตรอัจฉริยะเลย
I immediately started researching a particle that could change the distance between atoms, while increasing density and strength.ผมก็สั่งวิจัยทันที ถึงอนุภาค ที่เปลี่ยนระยะระหว่างอะตอมได้ พร้อมเพิ่มความหนาแน่น และแข็งแกร่ง
The Nebula is too dense. It's uncharted space.เนบิวลามีความหนาแน่นสูง เกินไป มันเป็นพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคย
Readings indicate cloud density diminishing, sir.อ่านบ่งบอกถึงความหนาแน่น ของเมฆลดน้อยลงครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความหนาแน่น
Back to top