ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสุขใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสุขใจ*, -ความสุขใจ-

ความสุขใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสุขใจ (n.) happiness See also: contentment Syn. ความสบายใจ, ความเบิกบานใจ Ops. ความทุกข์ใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
delight(ดิไลทฺ') {delighted,delighting,delights} n. ความยินดี,ความปีติยินดี,ความสุขใจ,สิ่งที่ให้ความสุขใจ. vt. ให้ความสุขใจ,ให้ความพอใจ. vi. มีความยินดี,มีความปลื้มปีติ, Syn. enjoyment-A. disgust
delightful(ดิไล'ฟูล) adj. ซึ่งให้ความสุขใจ,ยินดีมาก,สุขใจมาก., See also: delightfulness n.
sadism(แซด'ดิสซึม) n. การวิปริตที่มีความสุขใจทางกำหนัดจากการทรมานกายหรือจิตใจผู้อื่น,การมีสุขที่ได้กระทำการโหดร้าย., See also: sadist n. sadistic adj. sadistically adv.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a real specific kind of satisfaction, isn't it... cooking for people?มันเป็นความสุขใจอย่างมาก ใช่ไหมคะ ที่ได้ทำอาหารให้คนอื่น
I've chosen to free myself from a thousand sufferings rather than enjoying one pleasure.ฉันเลือกที่จะปลดปล่อยตัวฉัน จากหมื่นพันความทรมานนั่น... . ...ดีกว่าจะเพลิดเพลินไปกับ เพียงหนึ่งความสุขใจ
And it's my great happiness today to announce to you all that that person is my friend and long-time esteemed colleague, Jacqueline Follet.นับเป็นความสุขใจยิ่งของฉัน... ที่จะประกาศให้ทราบว่า คนๆนั้นคือเพื่อนของฉัน และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ได้รับการ นับถือมายาวนาน แจ็กลีน ฟอลเล็ต
Happily some poison doth yet hang on them.ยอมรับยาพิษไว้ด้วยความสุขใจ
You can find happiness rightและความสุขใจในที่สุด
By and large, it's been a delightful trip.โดยทั่วไป มันเป็นการเดินทางที่ให้ความสุขใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสุขใจ
Back to top