ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสะดวกสบาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสะดวกสบาย*, -ความสะดวกสบาย-

ความสะดวกสบาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสะดวกสบาย (n.) easiness Syn. ความคล่องตัว, ความคล่องแคล่ว
English-Thai: Nontri Dictionary
convenience(n) ความสะดวกสบาย,ความเหมาะสม
easiness(n) ความง่าย,ความสะดวกสบาย,ความสะดวก,ความไร้กังวล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amenityความสะดวกสบาย, ความรื่นรมย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Pullman (n.) รถโดยสารที่มีความสะดวกสบายมาก Syn. sleeping car, Pullman car
Pullman car (n.) รถโดยสารที่มีความสะดวกสบายมาก Syn. sleeping car
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Political convenience? are you all right?ความสะดวกสบายทางการเมืองเท่านั้น? ท่านเป็นอะไรมั้ย?
Solid comfort.ความสะดวกสบายที่เป็น ของแข็ง
A hard comfort, if you had fallen to Glaber's men.ความสะดวกสบายอย่างหนักถ้าคุณมี ลดลงไปคน glaber ของ
Mighty comfortable.ความสะดวกสบายอัน ยิ่งใหญ่
It would always remain a source of strength, comfort and humility for him.ความสะดวกสบายและความ อ่อนน้อมถ่อมตนของเขา
The British find it amusing to inspect us at their convenience.อังกฤษพบว่ามันสนุก ในการตรวจสอบเราได้ที่ความสะดวกสบายของพวกเขา
Why do we feel it's necessary to yak about bullshit in order to be comfortable?ทำไมเรารู้สึกว่ามันจำเป็นที่จะต้องแยกเกี่ยวกับการโกหกเพื่อให้ความสะดวกสบาย?
Please... stay with your zombie at all times, maintain an orderly line between the railings, and use our conveniently placed safety buttons...โปรดอยู่กับซอมบี้ของคุณตลอดเวลา รักษาลำดับแถวระหว่างราวเหล็กไว้ให้ดี และใช้บริการความสะดวกสบายจากปุ่ม...
They live only to comfort you.มันอาศัยอยู่เพียงเพื่อ ความสะดวกสบายที่คุณ
Now hotels are all about presentation and fertile creature comforts.ตอนนี้หลายๆโรงแรม ออกมาพรีเซ้นท์ ความสะดวกสบายต่างๆ
I mean, if they don't want their names on any flight manifest, maybe they just eased back on in.ฉันหมายถึง ถ้าพวกมันไม่ต้องการชื่อของคนเหล่านั้นบนไฟต์สินค้า บางทีพวกมันแค่ต้องการความสะดวกสบายบนนั้น
And the comfort of the twins in room service.และความสะดวกสบายของรูมเซอร์วิซ
You figure it's more comfy here in the old hopeless emptiness after all, huh?คุณคิดว่ามันเป็นความสะดวกสบายมากขึ้น ที่นี่ในความว่างเปล่าสิ้นหวังเก่าหลังจากทั้งหมดฮะ?
With oil, some of us acquired unprecedented comforts.ด้วยน้ำมัน พวกเราบางคน ได้รับความสะดวกสบายแบบที่ำไม่เคยมีมาก่อน
It gives many of us comforts we could only dream of, but it makes our way of life totally dependent on oil.มันให้ความสะดวกสบาย เหมือนที่พวกเราฝันถึง แต่นั่นทำให้วิถีชีวิตของเรา ต้องพึ่งพาน้ำมันทั้งหมด
The automobile has become the symbol of comfort and progress.รถยนต์กลายเป็นสัญลักษณ์ ของความสะดวกสบายและความก้าวหน้า
So, I'm gonna get a couple of those zero-gravity chairs for right here, for your ultimate viewing comfort.งั้น ฉันจะซื้อเก้าอี้ปรับเอนด้วยระบบไฟฟ้า สัก 2-3 ตัวมาตั้งตรงนี้ เพื่อความสะดวกสบาย ที่ดีที่สุดของพวกนาย
But as a consolation, we'll also be working nights.แต่เพื่อความสะดวกสบาย เราจะทำตอนกลางคืนด้วย
We can't request a cozy little two-bed, two-bath cell?เราไม่สามารถขอความสะดวกสบาย เตียงเล็กๆ 2 เตียง, ห้องอาบน้ำ 2 ห้อง
EXCEPT SHE GETS TO WAGE THE WAR FROM THE COMFORTยกเว้นว่าหล่อนต่อสู้สงครามพร้อมความสะดวกสบาย
Don't get too comfortable.อย่าคิดว่าจะได้ความสะดวกสบาย
I'm actually really impressed-- The facility, the equipment, the caliber of the residents.จริงๆแล้ว รู้สึกประทับใจมากกว่า ทั้งความสะดวกสบาย, ความพร้อมของเครื่องมือแพทย์
Comfortable in the mud.มีความสะดวกสบาย อยู่ในกองโคลน
Be it a lie or wanting to help him, the intention of assuring him first, is something only weak people wish for.เรื่อง doen't Lies เนื่องจากพวกเขามีความสะดวกสบายอยู่แล้วและตั้งแต่ที่พวกเขาอยู่แล้วสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านี้ scaredy แมวเท่านั้นที่มีการทำเช่นนั้นเพราะพวกเขาต้องการความสะดวกใจของพวกเขา
You'll be just as comfortable at home as you are here.อยู่ที่บ้านคุณจะมีความสะดวกสบาย เหมือนกับอยู่ที่นี่เลยทีเดียวค่ะ
So the suspect can never get comfortable.เพื่อผู้ต้องสงสัย จะไม่เคยได้รับความสะดวกสบาย
The couches are comfortable, but there are cots in storage if you like.ที่นอนมีความสะดวกสบาย แต่เราก็มีเตียงพับ อยู่ในห้องเก็บของถ้าคุณต้องการ
Might as well give themselves some measure of comfort.พวกเขาอาจจะต้องการความสะดวกสบายเล็กน้อย
Allow me to drench you both, please, in luxury this very weekend.ให้ฉันได้ทำให้พวกคุณได้ชุ่มฉ่ำกับความสะดวกสบาย นี้คือวันหยุดสุดสัปดาห์
MORGAN: Prepare for luxury.เตรียมพร้อม สำหรับความสะดวกสบาย
Might raise the comfort level. Loosen tongues.อาจยกระดับความสะดวกสบาย คลายลิ้น
The level of comfort in this car is...ระดับความสะดวกสบายในรถคนนี้มัน...
Some seek the comfort of loved ones.บางคนหาความสะดวกสบายจากคนที่คุณรัก
You're wrong, Merlin. I don't need anyone.ข้าไม่ต้องการใคร ข้าไม่สามารถซื้อความสะดวกสบายได้
Is that the problem?ปัญหาไม่ใช่ความสะดวกสบาย
Words of comfort.คำพูดของความสะดวกสบาย
If my husband would have me here, he can certainly pay for the comfort.ถ้าสามีของฉันจะมีฉันที่นี่ แน่นอนเขาสามารถจ่ายเพื่อความสะดวกสบาย
I told you, if you got her comfortable enough...ฉันบอกคุณ ถ้าคุณได้ความสะดวกสบายของเธอพอ
A privileged young woman gives up every comfort to experience life below the poverty line.หญิงสาวคนหนึ่งที่มีสิทธิพิเศษ ให้ทุกความสะดวกสบายขึ้น เพื่อประสบการณ์การใช้ชีวิต ที่ต่ำกว่าเส้นความยากจน
The mistake was mine, to offer comfort to a fucking Gaul.ความผิดพลาดเป็นเหมือง ที่จะนำเสนอความสะดวกสบาย การร่วมเพศกอล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสะดวกสบาย
Back to top