ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสมานฉันท์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสมานฉันท์*, -ความสมานฉันท์-

ความสมานฉันท์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสมานฉันท์ (n.) agreement See also: conformity Syn. ความสามัคคี, ความพร้อมเพรียง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reconciliationความสมานฉันท์ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My beloved brother, who banished me here for eternity to look after our father, now seeks reconciliation.พี่ชายสุดที่รักของข้า ผู้เนรเทศข้าลงนรกชั่วกัปชั่วกัลป์ เพื่อมาดูแลพ่อ แต่ตอนนี้มองหา ความสมานฉันท์
They have offered a peace, and your marriage is the olive branch.พวกนั้นเจรจาหย่าศึก การแต่งงานนี้ สื่อถึงความสมานฉันท์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสมานฉันท์
Back to top