ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสมหวัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสมหวัง*, -ความสมหวัง-

ความสมหวัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสมหวัง (n.) fulfillment See also: gratification, satisfaction Syn. ความสมปรารถนา, ความสมใจ Ops. ความผิดหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Centralized management of each country's satellites... along with the proposed system of information sharing... could be a first step towards fulfilling the wishes of those who long for peace... in our postwar society.การจัดการรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางของดาวเทียมแต่ละประเทศ... ...ตลอดด้วยการเสนอระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล... ...จะเป็นก้าวแรกไปสู่ความสมหวัง ที่ผู้รอคอยสันติสุขปรารถนา
Geyer deserves his punishment, and his victims deserve him getting that punishment, and you can't take that, away from them on a hope.เกเยอร์สมควรได้รับ การถูกลงโทษแล้ว และเหยื่อของเขา ก็มุ่งปรารถนาให้เขา ต้องรับโทษตลอดกาล และคุณไม่สามารถแย่งชิง ความสมหวังของพวกเขา ไปได้หรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสมหวัง
Back to top