ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความว้าวุ่นใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความว้าวุ่นใจ*, -ความว้าวุ่นใจ-

ความว้าวุ่นใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความว้าวุ่นใจ (n.) unhappiness See also: sorrowfulness Syn. ความกังวลใจ, ความวุ่นวายใจ Ops. ความสบายใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
distraction(n) ใจลอย,ความว้าวุ่นใจ,ความวอกแวก,เครื่องล่อใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tumult (n.) ความว้าวุ่นใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All distractions dissipate.ความว้าวุ่นใจทั้งหมดเหือดหายไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความว้าวุ่นใจ
Back to top