ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความลื่นไถล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความลื่นไถล*, -ความลื่นไถล-

ความลื่นไถล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความลื่นไถล (n.) sliding See also: slipperiness, greasiness Ops. ความฝืด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความลื่นไถล
Back to top