ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความลึกลับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความลึกลับ*, -ความลึกลับ-

ความลึกลับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความลึกลับ (n.) mystery See also: secret Syn. ความเร้นลับ
English-Thai: HOPE Dictionary
demystifyvt. ขจัดความลึกลับ,ทำให้ไม่ลึกลับ
mystery(มิส'เทอรี) n. ความลึกลับ,สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้, Syn. puzzle,riddle,
secrecy(ซี'คริซี่) n. ความลับ,การปิดบัง,การอำพราง,สภาพที่เป็นส่วนตัว,ความเร้นลับ,ความลึกลับ,การสงวนปากสงวนคำ, Syn. secretiveness,stealth
secret(ซี'คริท) adj.เป็นความลับ,เร้นลับ,ลึกลับ,ลับเฉพาะ,ปิดบัง,อำพราง,ปิดปาก. n. สิ่งที่เป็นความลับ,สิ่งที่อำพราง,ความลับ,ความลึกลับ,วิธีการลึกลับ,ตำราลับ, -Phr. (in secret เป็นความลับ,ลึกลับ,เป็นการส่วนตัว), See also: secretly adv. secretness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
mystery(n) ความลึกลับ,ความพิศวง,ความประหลาดมหัศจรรย์
mystification(n) ความงงงวย,ความลึกลับ,ความประหลาดใจ
shadiness(n) ความมืด,ความร่ม,ความลึกลับ,ความคลุมเครือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mysteriousness (n.) ความลึกลับ
mystery (n.) ความลึกลับ See also: ความลับ, ความซับซ้อน, ความแปลกประหลาด Syn. strangeness, difficulty
reconditeness (n.) ความลึกลับ
strangeness (n.) ความลึกลับ See also: ความลับ, ความซับซ้อน, ความแปลกประหลาด Syn. difficulty
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Universe of mystery.ความลึกลับของจักรวาล
The real mystery of Easter Island is not how its strange statues got there,ความลึกลับของเกาะอิสเตอร์จึงไม่ใช่ แค่ความแปลกของประติมากรรมที่นั่น,
The mystery of time has many possible solutions -- time is absolute or it is relative;ความลึกลับของเวลาที่มีการ แก้ปัญหาที่เป็นไปได้มาก เวลาที่แน่นอนหรือมันเป็นญาติ;
Just meant "depressed," all right'? "Hard to reach."ความลึกลับความหมายไม่ดี มันยากจะเข้าถึง
Mystery's overrated.ความลึกลับถูกประเมินค่าเกินไป
The world's greatest mystery's been solved by a boozer on a train bound for Los Angeles.ความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ของโลก ถูกค้นพบโดยคอเหล้า ในตู้เสบียงรถไฟไป ลอส แองเจิลลีส
A real mystery.ความลึกลับที่แท้จริง
You will forgive me if I finish it !ความลึกลับอยู่ในสถานที่? ใช่เจ้านายของข้า
The mysteries of life are amazing!ความลึกลับแห่งชีวิตช่างน่าอัศจรรย์นัก !
The mystery of the deep. The great unknown.ความลึกลับใต้ทะเล สิ่งที่ไม่รู้จักที่ยิ่งใหญ่
So, uh, have you ever been to Italy?ความลึกลับใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้น แล้วคุณเคยไปอิตาลีรึเปล่า?
We'll reveal this mysteryเรา'จะแสดงความลึกลับนี้
Can you tell her something about the mysterious?ช่วยบอกเธอบางอย่าง เกี่ยวกับความลึกลับ?
I followed you on many adventures... but into the great unknown mystery...ผมทำตามที่คุณในการผจญภัยจำนวนมาก ... แต่เป็นความลึกลับที่ไม่รู้จักดี ...
What is this air of mystery?อากาศของความลึกลับนี้คืออะไร?
The scientists back then were unable to solve the mystery, so they decided to entrust their collected data and test samples to future generations by preserving them in a frozen capsule.นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมา ก็ไม่สามารถไขความลึกลับนี้ได้ ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจมอบ กลุ่มข้อมูลและตัวอย่างการทดสอบ... ...ไปไว้ที่คนรุ่นใหม่ในอนาคต โดยเก็บตัวอย่างนั้นไว้ในหลอดทดลอง
And a total fucking mystery.และความลึกลับร่วมเพศทั้งหมด
Every woman is a mystery to be solved... but a woman hides nothing from a true lover.ผู้หญิงทุกคนจะตกเป็นทาสความลึกลับ แต่ผู้หญิงไม่อาจซ่อนสิ่งใดจากคนรัก
You know how the mystery that we created around you and the name Aladin has helped the book's sales.เธอรู้ใช่ไหมว่า ความลึกลับภายใต้นามปากกาอลาดิน ช่วยให้หนังสือเป็นที่นิยม
It's not a mystery of life, it's shit!มันไม่ใช่ความลึกลับแห่งชีวิตแล้ว, นี่มันขี้ !
And the real cool thing about walruses is they're very mysterious.และสิ่งที่สุดยอดจริง ๆ ชองแมวน้ำคือความความลึกลับของมัน
The incidents are riddled with mystery.มีเหตุการณ์ปริศนากับความลึกลับ
Uh, the Monk loves mysteries. I'm a detective.โอ้ เดอะมังก์ ชอบความลึกลับ ผมเป็นตำรวจ
Because mist between one person and another.ข้าอยู่ที่นี่เพราะ... เพราะความลึกลับระหว่างคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง ที่มีแต่แสงสว่าง.
Without its mysteries it cannot survive.ปราศจากความลึกลับ มันจะไม่สามารถคงอยู่ได้ ที่จริงแล้วฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเกอิชา
Sorry for all the mystery.ขอโทษสำหรับความลึกลับทั้งหมดนะ
I know the mantras, Hal.ฉันรู้ความลึกลับในศาสนาฮินดู Hal
Armed with a phone number, Obtaining the mysterious text-messenger's i.d.มีเบอร์โทรศัพท์เป็นอาวุธ อีกทั้ง ผู้ส่งข้อความลึกลับ
Forget mystique. This is about your cooking.ไม่ต้องไปสนเรื่องความลึกลับ นี่มันเกี่ยวกับการทำกับข้าวของคุณ
Perhaps there's no one else who can better personify the mystery that is music than our final composer.คงไม่มีผู้ใดที่จะสามารถถ่ายทอด ความลึกลับของดนตรี... . ....
Meanwhile, mystery surrounds the fate of David Webb, also known as Jason Bourne, the source behind the exposure of the Black briar program.ขณะเดียวกัน ก็มีความลึกลับเกี่ยวกับเดวิด เว็บ หรือรู้จักกันในชื่อ เจสัน บอร์น ผู้เป็นแหล่งข่าวเบื้องหลังการเปิดโปงโครงการนี้
"of the mysteries of women and sexual union.กับความลึกลับของเพศหญิง กับการมีเพศสัมพันธ์
Oh, don't worry about tomorrow's problems today.เอาละ,มันเป็นความลึกลับ
Linderman? You're kidding.ผมมีแผนที่เริ่มต้น ไขความลึกลับได้เมื่อเร็วๆนี้
This need to solve life's mysteries when the simplest... of questions can never be answered.สิ่งนี้จำเป็นสำหรับการไข ความลึกลับของชีวิต... ...เมื่อคำถามง่ายๆไม่สามารถตอบได้
I should probably be more cool and mysterious and stop talking.แบบนี้ ฉันควรน่าจะเพิ่มความเจ๋งอีกนะ และความลึกลับ และก็หยุดพูด
Penthouse Forum meets medical mystery.แม็กซิมฟอรั่มผสมกับ ความลึกลับทางการแพทย์
Yes, exactly. A mystery.ใช่ถูกต้องเลยค่ะความลึกลับ
On solving the mysteries of the universe on other planetsที่จะแก้ปัญหาความลึกลับของจักรวาลที่ดาวดวงอื่น
It's a fresh mystery, pregnant with possibilities.นี่เป็นความลึกลับที่สดใหม่ ที่มีนัยของความเป็นไปได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความลึกลับ
Back to top