ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความลี้ลับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความลี้ลับ*, -ความลี้ลับ-

ความลี้ลับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความลี้ลับ (n.) mystery See also: enigma Syn. ความเร้นลับ, ความลึกลับ
English-Thai: HOPE Dictionary
arcanum(อาร์เค'นัม) n., (pl. -na) ความลี้ลับตำรับยาลับที่มีประสิทธิภาพสูง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the mystical moist night-air, and from time to time,ความลี้ลับของอากาศในเวลากลางคืน ที่เย็นสบาย และบางครั้งบางคราว
Such mysteries were revealed only to a handful of female initiates.ความลี้ลับนี้ถูกเผยให้เพียงสตรีผู้เริ่มต้น
Welcome to Agrabah, City of mystery, of enchantment, and the finest merchandise this side of the river Jordan,on sale today, come on down!ยินดีต้อนรับสู่อุคกราบาห์ นครแห่งความลี้ลับ แห่งความเคลิบเคลิ้ม และสินค้าค้าขายที่ดีที่สุดในแถบ แม่น้ำจอร์แดน เริ่มขายแล้ววันนี้ มาเลย! ดูนี่สิ!
Only a few foreigners had penetrated its mysteries.มีชาวต่างชาติเพียงไม่กี่คน ที่เข้าใจความลี้ลับนี้
Peter solves the mystery of his destiny...ปีเตอร์ไขความลี้ลับของชะตาลิขิต
To absolutely and wholeheartedly believe that somewhere in the abyss, you are getting closer to the secrets of the universe.มีเพียงความหวังอย่างแรงกล้าว่าลึกลงไปที่ไหนซักแห่ง จะได้พานพบกับความลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในห้วงอวกาศ
We dream of hope.และคำตอบของคำถามนี้,นี่จำเป็น สำหรับการไขความลี้ลับของชีวิต
Sam! Welcome to the conjurarium, sanctum of magic and mystery.ยินดีต้อนรับสู่ คอนจูแรเรี่ยม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของเวทมนต์ และ ความลี้ลับ
That seems to be the key component in the mystery- enough for them to kill for.นั่นเป็นกุญแจหลัก ในความลี้ลับ-- ของพวกเขา นั่นเพียงพอแล้ว ที่จะต้องโดนสังหาร
A mystery to be uncovered.. ความลี้ลับที่ถูกเผยออกมา
How we make sense of that is the great mystery of our frail existence.เราจะเข้าใจมันได้อย่างไร มันเป็นความลี้ลับอันยิ่งใหญ่ ในการดำรงอยู่อันเปาะบางของเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความลี้ลับ
Back to top