ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความลังเลใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความลังเลใจ*, -ความลังเลใจ-

ความลังเลใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความลังเลใจ (n.) hesitation See also: indecision, qualm, scruple, misgiving Syn. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ Ops. ความเด็ดเดี่ยว, ความมั่นคง, ความแน่วแน่
English-Thai: HOPE Dictionary
hesitancy(เฮช'ชิเทินชี) n. ความลังเลใจ, Syn. hesitance
instability(อินสทะบิล'ลิที) n. ความไม่มั่นคง,ความไม่แน่นอน,การไม่มีเสถียรภาพ,ความลังเลใจ
irresolution(อเรซโซลู'เชิน) n. การขาดความแน่นอนใจ,ความลังเลใจ, Syn. vacillation
oscillation(ออสซะเล'เชิน) n. การแกว่ง,การส่าย,การสั่น,การรัว,ความลังเลใจ, Syn. vibration,vacillation
quandary(ควอน'ดะรี) n. ความไม่แน่ใจ,ความลังเลใจ, Syn. uncertainty
scruple(สครู'เพิล) n. ศิลธรรม,จรรยา,จำ-นวนน้อยมาก,ความลังเลใจ,ความกระดากใจ,ความคำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, 20 grains ,จำนวนเล็กน้อยมาก vi.,vt. รู้สึกกระดากใจ,คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, Syn. moral standard,reluctance
English-Thai: Nontri Dictionary
irresolution(n) ความไม่แน่ใจ,ความลังเลใจ
scruple(n) ความลังเลใจ,ความกังวลใจ,ความกระดากใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hesitancy (n.) ความลังเลใจ See also: ความไม่แน่ใจ Syn. indecision, irresolution, shilly-shallying
irresolution (n.) ความลังเลใจ
shilly-shallying (n.) ความลังเลใจ See also: ความไม่แน่ใจ Syn. indecision, irresolution
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here we have our quandary.ที่นี่เรามีความลังเลใจของเรา
Although I haven't lived my life since then without indecision, that goal I decided upon that day still hasn't changed.แม้ว่าฉันจะไม่ได้ใช้ชีวิตของฉันตั้งแต่ตอนนั้น ที่ฉันตัดสินใจโดยปราศจากความลังเลใจ จุดหมายนั่นที่ฉันตัดสินใจในวันนั้น มันยังคงไม่เปลี่ยนไป
To mend those who are broken to make strong the weak and, without hesitation vanquish the evil.เพื่อโอบอุ้มผู้ถูกทำลาย ...เปลี่ยนผู้อ่อนแอให้แข็งแกร่ง... ...และปราศจากความลังเลใจ...
Then there's a very long bit about upholding the faith.เปลี่ยนความลังเลใจให้เป็นจังหวะหยุดสิ บอกตัวเองว่า "พระเจ้าคุ้มครองกษัตริย์"
Some non-affect hesitation.มีความลังเลใจนิดหน่อยที่ไม่มีผลอะไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความลังเลใจ
Back to top