ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความยาวคลื่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความยาวคลื่น*, -ความยาวคลื่น-

ความยาวคลื่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความยาวคลื่น (n.) wave length
English-Thai: HOPE Dictionary
infrared(อินฟราเรด') n. รังสีใต้แดง มีความยาวคลื่นแสง0.8 - 1,000ไมครอนส์ เป็นรังสีที่มองไม่เห็น., Syn. infra-red
ondometer(ออนดอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือบันทึกความยาวคลื่น (wavelengths) ของคลื่นวิทยุ
wavelengthn. ความยาวคลื่น, Syn. wave length
x ray(เอคซฺ'เร) n. รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งคล้ายแสง แต่มีความยาวคลื่นสั้นกว่า,ภาพเอกซฺเรย์ vt. ตรวจสอบหรือถ่ายด้วยเอกซฺเรย์
x-ray(เอคซฺ'เร) n. รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งคล้ายแสง แต่มีความยาวคลื่นสั้นกว่า,ภาพเอกซฺเรย์ vt. ตรวจสอบหรือถ่ายด้วยเอกซฺเรย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wavelengthความยาวคลื่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monochromaticความยาวคลื่นค่าเดียว [การแพทย์]
wavelengthความยาวคลื่น, ระยะระหว่าง จุด 2 จุดที่อยู่ถัดกันและมีเฟสตรงกันบนคลื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Atomic Absorption Spectrometer เครื่องวัดระบบอะตอมมิก แอบซอพชั่น สเปคโตรมิเตอร์ เครื่องมือวัดปริมาณของตะกั่ว โดยใช้เปลวไฟอะเซทิลีน (Acetylene Flame) ที่ความยาวคลื่น 283.3 หรือ 217 นาโนมิเตอร์ (Nanometer) [สิ่งแวดล้อม]
Spectrumสเปกตรัม, กราฟหรือแถบแสดงความเข้มของรังสีที่เป็นฟังก์ชันกับความยาวคลื่น พลังงาน ความถี่ โมเมนตัม มวล หรือปริมาณอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรังสีนั้น
Ultraviolet Ray แสงอัลตราไวโอเลต แสงที่มองไม่เห็นเหนือแสงสีม่วงในสเปคตรัม มีความยาวคลื่นน้อยกว่า 10900 A [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
medium wave (n.) คลื่นวิทยุที่มีความยาวคลื่น 100-1000 เมตร
redshift (n.) การเปลี่ยนความยาวคลื่นของคลื่นแสง (ทางดาราศาสตร์)
wavelength (n.) ช่วงความยาวคลื่น (ทางฟิสิกส์) See also: ความยาวคลื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just as the wavelength of sound determines the pitch that we hear, the wavelength of light determines the color that we see.ความยาวคลื่นของแสง กำหนดสีที่เราเห็น แต่วิธีการปริซึมจะกระจายออกสี
Wavelength interference, weak frequencies, spotty, irregular.ช่วงความยาวคลื่นถูกรบกวน, ความถี่อ่อน, ไม่สม่ำเสมอ, ผิดปกติ
The human eye can only perceive color between wavelengths of 400 and 750 nanometers.ดวงตาของมนุษย์สามารถรับรู้ได้แค่คลื่นแสง ที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 400 ถึง 750 นาโนเมตร เท่านั้น
So Reinhard Genzel headed for the highest and driest place on Earth -- the Atacama Desert of Chile.แต่ในช่วงความยาวคลื่นยาวฝุ่น นี้ไม่ได้เป็นที่มีประสิทธิภาพ แสงอินฟราเรดที่มีความยาว คลื่นอีกต่อไปของมัน
In galaxy after galaxy, black holes are paired up and dancing the cosmic night away.ขึ้นมาด้วยกันดังนั้น เราจึงเห็นแสงสีฟ้า และสำหรับหลุมดำ ที่ย้ายออกไปจากเรา เราเห็นที่เหยียดออกแสง ความยาวคลื่นอีกต่อไป
And a string, for instance, cannot vibrate on wavelengths larger than the size of the string.และสตริงตัวอย่างเช่นไม่สามารถ สั่นสะเทือนในช่วงความยาวคลื่น ขนาดใหญ่กว่าขนาดของสตริง
The distance between adjacent waves is called the wavelength.เรียกว่าความยาวคลื่น ท่อยาวจะช่วยให้คุณคลื่นเสียงยาว
And fast-- a million times faster than sound waves in air.และความยาวคลื่นของแสงที่เราเห็น มีมากสั้นกว่าคลื่นเสียง
Just in time.เช่นเดียวกับความยาวคลื่นของเสียง
The petals of these particular flowers absorb all the low-energy, long red wavelengths of light.ดูดซับทั้งหมดพลังงานต่ำ ความยาวคลื่นยาวสีแดงของแสง แต่กลีบสะท้อนให้เห็นถึง
But the petals reflect the shorter, high-energy blue wavelengths.สั้นพลังงานสูงความยาวคลื่นสีฟ้า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแสง ดาวและกลีบดอก
They differ only in wavelength, but over a huge range.พวกเขาต่างกันเพียง แต่ในความยาวคลื่น แต่กว่าที่หลากหลาย
Roger. I have it.ผมส่งออกไปด้วยความยาวคลื่นทุกแบบแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความยาวคลื่น
Back to top