ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความยากแค้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความยากแค้น*, -ความยากแค้น-

ความยากแค้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความยากแค้น (n.) impoverishment See also: poverty Syn. ความยากจน, ความยากจนข้นแค้น, ความแร้นแค้น Ops. ความรวย, ความร่ำรวย
English-Thai: HOPE Dictionary
tribulation(ทริบบิวเล'เชิน) n. ความยากลำบาก,ความยากแค้น,ภัยพิบัติ, Syn. oppression
English-Thai: Nontri Dictionary
tribulation(n) ความทุกข์ทรมาน,ความลำบาก,ความยากแค้น,ภัยพิบัติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Through dangers untold... and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายขนานับ และความยากแค้นมากมาย
AII the wars, all the famines.ทั้งหมดของสงคราม และ ความยากแค้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความยากแค้น
Back to top