ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความประพฤติชั่ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความประพฤติชั่ว*, -ความประพฤติชั่ว-

ความประพฤติชั่ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความประพฤติชั่ว (n.) impoliteness See also: misbehavior, discourtesy, transgression (of custom) Syn. การล่วงมารยาท, การละเมิดประเพณี
ความประพฤติชั่ว (n.) immodesty See also: evil conduct, immoral behaviour or conduct, mal behaviour, evil behaviour
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You place wrath upon errant hem.เจ้าปล่อยความโกรธเคืองอยู่ในความประพฤติชั่ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความประพฤติชั่ว
Back to top