ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความทะยานอยาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความทะยานอยาก*, -ความทะยานอยาก-

ความทะยานอยาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความทะยานอยาก (n.) ambition
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gloat over (phrv.) มองหรือครุ่นคิดเกี่ยวกับความทะยานอยาก (เช่น อยากได้เงิน, อยากเป็นเจ้าของ, อยากประสบความสำเร็จ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Something certainly seems to have recalibrated his desire for achievement several notches higher.อย่างไม่ต้องสงสัย มีบางอย่าง ได้ปรุงแต่ง ความทะยานอยากของเขา ให้มุ่งสู่เป้าหมายที่อยู่สูงขึ้นไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความทะยานอยาก
Back to top