ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความตั้งใจผิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความตั้งใจผิด*, -ความตั้งใจผิด-

ความตั้งใจผิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความตั้งใจผิด (n.) wrong concentration See also: wrong will/determination Ops. สัมมาสมาธิ
ความตั้งใจผิด (n.) wrong concentration See also: wrong will/determination Ops. สัมมาสมาธิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When I agreed to come with you, did I misrepresent my intentions?ตอนที่ข้าบอกว่าจะมาด้วย ข้านำเสนอความตั้งใจผิดไปห

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความตั้งใจผิด
Back to top