ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความดีเยี่ยม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความดีเยี่ยม*, -ความดีเยี่ยม-

ความดีเยี่ยม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความดีเยี่ยม (n.) superbness See also: excellence, splendid Syn. ความเป็นเลิศ, ความยอดเยี่ยม
English-Thai: Nontri Dictionary
distinction(n) ความดีเยี่ยม,ลักษณะพิเศษ,ความเด่น,การแบ่งแยก,ความแตกต่าง,
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stay super, bro.คงความดีเยี่ยมน่ะพี่ชาย
Grizzley's back in town. Who's got the Cracker Jacks?กริซลี่กลับมาในเมืองแล้ว ใครจะได้ความดีเยี่ยมไป
There is excellence all around you.มีความดีเยี่ยมอยู่รอบๆ ตัวเรา
I want to be great. Greatness, Meredith.ฉันต้องการความดีเยี่ยม ความยิ่งใหญ่ เมเรดิธ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความดีเยี่ยม
Back to top