ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความซุย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความซุย*, -ความซุย-

ความซุย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความซุย (n.) friability See also: crumbling, crispness Syn. ความร่วนซุย Ops. ความเหนียว, ความหนืด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความซุย
Back to top