ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความกลัวเกรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความกลัวเกรง*, -ความกลัวเกรง-

ความกลัวเกรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความกลัวเกรง (n.) fear See also: dread, terror, fright Ops. ความกล้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความกลัวเกรง
Back to top