ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คลุมโปง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คลุมโปง*, -คลุมโปง-

คลุมโปง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลุมโปง (v.) cover the body completely
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Dutch oven (sl.) การตดเข้าไปในผ้าห่มที่มีผู้อื่นคลุมโปงอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คลุมโปง
Back to top