ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครื้มฝน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครื้มฝน*, -ครื้มฝน-

ครื้มฝน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครื้มฝน (v.) be cloudy See also: be grey, be overcast, be overclouded, look like it´s going to rain Syn. มืดครึ้ม, อึมครึม Ops. สดใส, ปลอดโปร่ง, แจ่มใส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครื้มฝน
Back to top