ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครึ้มใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครึ้มใจ*, -ครึ้มใจ-

ครึ้มใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครึ้มใจ (adv.) be happy See also: be pleased, be satisfied, be contented Syn. กระหยิ่ม, อิ่มใจ Ops. เศร้าใจ
ครึ้มใจ (v.) be happy See also: be glad, be pleased, be elated Syn. กริ่ม, อิ่มใจ Ops. เศร้า
ครึ้มใจ (v.) be complacent See also: be in high spirits, feel a glow, glow with contentment Syn. อิ่มใจ, กริ่ม, กระหยิ่ม, ครึ้มอกครึ้มใจ
ครึ้มใจ (v.) be complacent See also: be in high spirits, feel a glow, glow with contentment Syn. อิ่มใจ, ครึ้มใจ, กริ่ม, กระหยิ่มใจ
ครึ้มใจ (v.) be complacent See also: be in high spirits, feel a glow, glow with contentment Syn. ครึ้มใจ, อิ่มใจ, กริ่ม, กระหยิ่มใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
euphoriaภาวะครึ้มใจ, ภาวะเคลิ้มสุข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
euphoric-ครึ้มใจ, -เคลิ้มสุข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elationร่าเริงเป็นสุข,อารมณ์ครึ้มใจ,ความรู้สึกเป็นสุขมาก,อารมณ์ครึกครื้นร่าเริง,ร่าเริงเป็นสุข [การแพทย์]
Elevatedครึ้มอกครึ้มใจ [การแพทย์]
Euphoriaครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจ,อารมณ์เปลี่ยนแปลง,ความเคลิบเคลิ้มสุข,ความรู้สึกสบาย,การเคลิบเคลิ้มเป็นสุข,อาการเป็นสุข,เบิกบานใจมากผิดธรรมดา,อารมณ์ครื้นเครง,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,ครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจมาก,เคลิบเคลิ้ม,จิตใจสบาย,รู้สึกสบายยิ้มแย้มตลอดเวลา,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,รู้สึกเคลิ้มๆพอสบาย [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're cooking now?เกิดครึ้มใจอะไรขึ้นมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครึ้มใจ
Back to top