ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครึ้มฟ้าครึ้มฝน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครึ้มฟ้าครึ้มฝน*, -ครึ้มฟ้าครึ้มฝน-

ครึ้มฟ้าครึ้มฝน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครึ้มฟ้าครึ้มฝน (v.) be very cloudy Syn. ครึ้มฝน Ops. โล่ง, ปลอดโปร่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครึ้มฟ้าครึ้มฝน
Back to top