ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครีษมายัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครีษมายัน*, -ครีษมายัน-

ครีษมายัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครีษมายัน (n.) summer solstice Ops. เหมายัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And if it's not returned by summer solsticeและถ้าหากยังไม่ได้คืนNก่อนวันครีษมายัน
Tonight is the summer solstice concert. Very popular.คืนนี้เป็นคอนเสิร์ตครีษมายัน เป็นที่นิยมมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครีษมายัน
Back to top