ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คริสต์ศักราช

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คริสต์ศักราช*, -คริสต์ศักราช-

คริสต์ศักราช ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คริสต์ศักราช (n.) anno domini See also: AD
คริสต์ศักราช (n.) Christian Era See also: A.D. Syn. ค.ศ.
English-Thai: HOPE Dictionary
a.c.abbr. ante Christum, Syn. before Christ, ก่อนคริสต์ศักราช) abbr. befor meal
a.d.abbr. Anno Domini, ในปีคริสต์ศักราช
anno domini(แอน' โน ดอม' มะไน) คริสต์ศักราช, A.D., มีอายุ
ante-christum(แอน' ทิคริสทัม) (adj.,Latin) ก่อนคริสต์ศักราช, A.C. (before Christ)
confucius(คันฟิว'เชิส) n. ขงจื้อ (5-6ศตวรรษก่อนคริสต์ศักราช) -Confucian n.,adj.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
A.D. (abbr.) ปีคริสต์ศักราช (คำย่อของ Anno Domini) See also: ค.ศ.
B.C. (abbr.) ก่อนคริสต์ศักราช (คำย่อของ before Christ)
BC (abbr.) ก่อนคริสต์ศักราช (before Christ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An Egyptian Pharaoh, Shishak, invaded Jerusalem about 980 BC, and may have taken the Ark to the city of Tanis and hidden it in a secret chamber called the Well of Souls.ฟาโรห์แห่งอียิปต์, ซิซา, รุกรานเยซูซาเล็ม ประมาณปี 980 ก่อนคริสต์ศักราช, และอาจจะนำเอาหีบ ไปที่เมืองทานิส และซ่อนมันเอาไว้ในแชมเบอร์ลึกลับ เรียกว่า กำแพงแห่งวิญญาณ
It was used as a drying agent during the mummification process in the second century B.C.มันเคยถูกใช้เป็นสาร ทำให้แห้งในระหว่าง... ...กระบวนการทำมัมมี่ในช่วง 2 ศตวรรษก่อนคริสต์ศักราช
It is the year 2006 A.D.มันคือปี 2006 หลังคริสต์ศักราช
But carbon dating puts it at 65 million years B.C.แต่คาร์บอนเดทที่วางไว้ที่ 65 ล้านปี ก่อนคริสต์ศักราช

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คริสต์ศักราช
Back to top