ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คราวไหน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คราวไหน*, -คราวไหน-

คราวไหน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คราวไหน (ques.) when Syn. ตอนไหน, เมื่อไหร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whenever I should have had a gun in my right hand I thought of you!คราวไหนที่ฉันควรใช้ มือขวาถือปืน... ...ฉันคิดถึงแกทุกที!
Hello? Hana-chan.คราวหน้าน่ะคราวไหน ให้ได้ก่อนครบรอบแต่งงานครั้งหน้าก็แล้วกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คราวไหน
Back to top