ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คราวมงคล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คราวมงคล*, -คราวมงคล-

คราวมงคล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คราวมงคล (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวดี, โอกาสดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คราวมงคล
Back to top