ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คราวดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คราวดี*, -คราวดี-

คราวดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คราวดี (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวมงคล, โอกาสดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm suspending that rule for the moment.กฎนั้นพักไว้ชั่วคราวดีกว่าไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คราวดี
Back to top