ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครั้งดึกดำบรรพ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครั้งดึกดำบรรพ์*, -ครั้งดึกดำบรรพ์-

ครั้งดึกดำบรรพ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครั้งดึกดำบรรพ์ (n.) prehistory Syn. สมัยดึกดำบรรพ์ Ops. สมัยใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Absolutely ancient.มีมาแต่ครั้งดึกดำบรรพ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครั้งดึกดำบรรพ์
Back to top