ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครั่นเนื้อครั่นตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครั่นเนื้อครั่นตัว*, -ครั่นเนื้อครั่นตัว-

ครั่นเนื้อครั่นตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครั่นเนื้อครั่นตัว (v.) feel feverish See also: have a shivering sensation, feel hot and cold, have an ague, feel chilly Syn. ครั่นตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know what really helps me with that when I feel nauseous is ginger tea.เวลาฉันครั่นเนื้อครั่นตัว ฉันว่าดื่มชาขิงมันช่วยได้มาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครั่นเนื้อครั่นตัว
Back to top