ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครั่นคร้าม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครั่นคร้าม*, -ครั่นคร้าม-

ครั่นคร้าม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครั่นคร้าม (v.) fear See also: be afraid, dread Syn. สะทกสะท้าน, เกรงกลัว
English-Thai: Nontri Dictionary
audaciously(adv) อย่างไม่เกรงกลัว,อย่างไม่ครั่นคร้าม,อย่างก๋ากั่น,อย่างอาจหาญ
dauntless(adj) กล้าหาญ,อาจหาญ,ไม่ครั่นคร้าม,ไม่หวาดหวั่น,ไม่กลัว
recoil(vi) ถอยกลับ,ครั่นคร้าม,ขนลุก,หดตัว,ขยะแขยง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some welcomed the rain, but others feared a raging flood.หลายๆคนต้อนรับฝน แต่บางคนก็ครั่นคร้ามกลัวว่า จะเกิดน้ำท่วมกันเดือดดาล
The northerners are such fearsome warriors.ชาวเหนือช่างเป็นนักรบ ที่น่าครั่นคร้ามยิ่ง
Maybe magic once was a mighty force in the world.บางที ครั้งหนึ่งเวทมนตร์อาจเป็น พลังที่น่าครั่นคร้ามในโลกนี้
Defeat and death were upon us.ยืนหยัดประจันหน้ากับอสูรเพลออร์ค เขาเพียงลำพังต่อกร กับศัตรูผู้น่าครั่นคร้าม
But we also come together today to reaffirm that the spirit of this city is undaunted.แต่ขณะเดียวกัน เรามารวมตัวกันวันนี้ เพื่อย้ำเตือนว่า จิตวิญญาณของเมืองนี้มิได้ครั่นคร้าม
Hearts ablaze, banners high We go marching into battleชูธงไว้ไม่ครั่นคร้าม ออกไปทำสงครามเดินย่ำไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครั่นคร้าม
Back to top