ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครอบครู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครอบครู*, -ครอบครู-

ครอบครู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครอบครู (n.) Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils Syn. พิธีครอบครู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครอบครู
Back to top