ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครบเกณฑ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครบเกณฑ์*, -ครบเกณฑ์-

ครบเกณฑ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครบเกณฑ์ (v.) reach the age of limit See also: reach the term of service Syn. ครบกำหนด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Protector of the Realm, to rule as Regent until the heir come of age."ผู้ปกป้องดินแดน รับตำแหน่งเป็น ผู้สำเร็จราชการ จนกว่าทายาท จะอายุครบเกณฑ์”

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครบเกณฑ์
Back to top