ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครบถ้วนบริบูรณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครบถ้วนบริบูรณ์*, -ครบถ้วนบริบูรณ์-

ครบถ้วนบริบูรณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครบถ้วนบริบูรณ์ (adv.) completely See also: fully, wholly, entirely Syn. ครบถ้วน Ops. ขาดเหลือ
English-Thai: Nontri Dictionary
entirety(n) ความครบถ้วนบริบูรณ์,ความบริบูรณ์,สิ่งทั้งหมด,สิ่งทั้งปวง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครบถ้วนบริบูรณ์
Back to top