ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คบไม่ได้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คบไม่ได้*, -คบไม่ได้-

คบไม่ได้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คบไม่ได้ (v.) be not worth associating with Ops. น่าคบ, คบได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You asshole motherfucker! Just sitting here watching...- ไอ้นรกบัดซบคบไม่ได้ นั่งดูเฉยๆเนี่ยนะ /
So, Kitty, everyone at school hates you because you're a two-faced lying slut who no one can trust.ทุกคนในโรงเรียนเกลียดเธอ เพราะเธอเป็นยัยร่าน สองหน้าที่คบไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คบไม่ได้
Back to top