ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนเดินเท้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนเดินเท้า*, -คนเดินเท้า-

คนเดินเท้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนเดินเท้า (n.) pedestrian
English-Thai: HOPE Dictionary
wayfarer(เว'แฟ'เรอะ) n. ผู้เดินทาง (โดยเฉพาะคนเดินเท้า), Syn. traveler
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pedestriansคนเดินเท้า [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They walked down the road, and all along the road in the dark... ... barefoot men were moving, carrying the masts of their boats.พวกเขาเดินลงถนนและตลอด ถนนคนเดินเท้าเปล่ามืดถูกย้าย แบกเสากระโดงเรือของพวก เขา
From this point forward, everybody goes in on foot.จากจุดนี้ไป ทุกคนเดินเท้าเข้าไป
Three Pict riders and another, a prisoner, on foot.มีพวก พิ๊ค 3 คน ขี่ม้ามาพร้อมกับนักโทษ 1 คนเดินเท้า
I can get somebody in there on foot.ผมให้คนเดินเท้าเข้าไปได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนเดินเท้า
Back to top