ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนหัวดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนหัวดี*, -คนหัวดี-

คนหัวดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนหัวดี (n.) wise person See also: resourceful person, idea person Syn. คนฉลาด, คนหลักแหลม, คนช่างคิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He opened up this websiteมีคนหัวดีเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมา
I mean,you are the brains and i am the brute.นายมันคนหัวดี ส่วนฉันมันหัวขี้เลื่อย
I wanted him to keep his head up...ฉันต้องการให้เขาเป็นคนหัวดี..
Really, you're supposed to go to these things with people with better heads, but...จริงๆแล้วคุณก็ควรที่จะไปพบปะกับคนหัวดีบ้างน่ะ แต่... .
You are a smart man, William. What's our E.T.A.?นายเป็นคนหัวดีนี่ อีกนานแค่ไหน
Way ahead of you, smarty-pants.ฉันลองทำไปแล้ว พ่อคนหัวดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนหัวดี
Back to top