ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนสืบข่าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนสืบข่าว*, -คนสืบข่าว-

คนสืบข่าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนสืบข่าว (n.) news sleuth
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What happened to the messenger?คนสืบข่าวอยู่ไหนแล้ว..

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนสืบข่าว
Back to top