ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนลงทุน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนลงทุน*, -คนลงทุน-

คนลงทุน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนลงทุน (n.) investor Syn. ผู้ลงทุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With bags of money matching each of their investments?พร้อมกับซองเงินเท่ากับจำนวนเงิน ที่พวกเขาแต่ละคนลงทุนไปน่ะหรอ
And if you don't, i will call every investorถ้าเธอไม่ไป ฉันจะโทรหาคนลงทุนทุกคน
You tell your investors whatever you want.เธอบอกคนลงทุนได้เลย ยังไงก็ได้ที่เธอต้องการ
Somebody obviously has a lot investedมีใครบางคนลงทุนเป็นเงินก้อนมหาศาล
She's an investor. I'm still editor in chief.เธอเป็นคนลงทุน แต่ฉันยังคงเป็นบรรณาธิการ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนลงทุน
Back to top