ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนรุ่นใหม่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนรุ่นใหม่*, -คนรุ่นใหม่-

คนรุ่นใหม่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนรุ่นใหม่ (n.) young generation See also: new generation Syn. คนรุ่นหลัง Ops. คนรุ่นเก่า, คนรุ่นก่อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
some new blood (idm.) คนรุ่นใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you, too, young blood. Come on in, here.และนายด้วย คนรุ่นใหม่ ได้มาอยู่ด้วยกัน ที่นี่
You know, I thought that being in Glee Club... and being raised by your mom... meant that you were some, you know, new generation of dude... who saw things differently, who just kind of came into the world knowing... what its taken me years of struggling และโตมากับแม่ คิดว่านายจะเป็น คนรุ่นใหม่ ที่มุมมองต่างไป ต่างจากคน...
A new generation... that might give us a reason to hope.คนรุ่นใหม่ ที่อาจหาเหตุผลให้เรามีความหวัง
Raise a hand if you want one.คนรุ่นใหม่, โปรดยกมือสนับสนุนคนรุ่นใหม่
On a whole new generation much like you did.คนรุ่นใหม่เหมือนที่คคุณทำ
"Generations to come will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth.""คนรุ่นใหม่ที่เกิดมาจะเชื่อ ได้ยากว่าจะมีคนแบบนี้ ก้าวเดินด้วยเลือดและเนื้อ อยู่บนโลก"
The scientists back then were unable to solve the mystery, so they decided to entrust their collected data and test samples to future generations by preserving them in a frozen capsule.นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมา ก็ไม่สามารถไขความลึกลับนี้ได้ ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจมอบ กลุ่มข้อมูลและตัวอย่างการทดสอบ... ...ไปไว้ที่คนรุ่นใหม่ในอนาคต โดยเก็บตัวอย่างนั้นไว้ในหลอดทดลอง
This is done, so they will not have to fight the next generation of Afghans.นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นNเราจะไม่มีคนรุ่นใหม่ที่จะต่อสู้
As tiny feet change, so too will Siam.เมื่อคนรุ่นใหม่เปลี่ยน ย่อมกระทบต่อประเทศสยาม
I've asked Adrian in as a consultant I thought a fresh pair of eyes...ผมยื่นเรื่องให้เอเดรียนมาเป็นที่ปรึกษา ผมคิดว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์สูง...
Young Joey Macinroe was a beacon for a new generation may he rest in peace.หนุ่ม โจอี้ แมคซินรอ เคยเป็น ความหวัง ให้กับคนรุ่นใหม่ ขอให้เขาจากไปอย่างสงบ
And it's part of a Jedi's responsibility to help train the next generation.และเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของเจได ในการช่วยฝึกฝนคนรุ่นใหม่
Growing up with no knowledge of a world outside... future generations will be spared sorrow for what they've lost.เติบโตขึ้นโดยมาโดยปราศจากการเรียนรู้จากโลกภายนอก คนรุ่นใหม่ในอนาคตจะเป็นตัวแทนแห่งความทุกข์โศก กับการที่พวกเขาได้สูญเสีย
I think you're underestimating the value of a fresh perspective.หนูคิดว่า แม่ประเมิน ความคิดของคนรุ่นใหม่ต่ำเกินไป
A modern force of professional young men of the best sort.ผมต้องการคนรุ่นใหม่มีความสามารถเป็นมืออาชีพ
I cannot speak for OPS.จะต้องมีคนรุ่นใหม่มาสานต่อ นับจากตรงนี้ไป
Pierce, please just step aside and make room for a new generation.เพียร์ซ ไม่ต้องเข้ามายุ่งเลย ให้คนรุ่นใหม่ได้คิดอะไรเอง
I heard that the youngsters are very interested in this subject.พวกคนรุ่นใหม่หันมาสนใจกันยกใหญ่
They're an exceptional bunch of young people.พวกเค้าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่เหมือนใคร
I'd say you've lost your right to complain. Tsk-tsk-tsk-tsk-- So lippy these days.คุณคงไม่มีสิทธิ์มาต่อว่าหรอก คนรุ่นใหม่
I don't want you to get too excited, but "The New York Post" called your son the "potential voice of his generation."ผมก็ไม่อยากตื่นเต้นเกินเหตุนะ แต่ "เดอะนิวยอร์คโพสต์" เรียกลูกชายของพ่อว่า "ศักยภาพทางความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่"
Ninety-five point seven, WBUJ, music for the independent mind.95.7 WBUJ ดนตรีเพื่อคนรุ่นใหม่ใจอินดี้
But it's nice to have some young blood in the mix.แต่มันดีที่มีคนรุ่นใหม่อยู่ด้วย
Years of experience with a new generation.ที่ผ่านมาหลายปีดีดัก ให้กับคนรุ่นใหม่
Let the word go forth from this time and place, to friend and foe alike, that we have passed the torch to a new generation unwilling to permit the undoing of human rights and dignities.ปล่อยให้คำออกไปจากเวลานี้และสถานที่นี้ ไปสู่ทั้งเพื่อนและศัตรู ซึ่งเราได้ผ่านคบเพลิงไปสู่คนรุ่นใหม่
And it was written in the charter of The Games that every 25 years, there would be a Quarter Quell to keep fresh for each new generation the memory of those who died in the uprising against The Capitol.กฎของเกมบัญญัติไว้ว่า ในทุก 25 ปี จะมีการจัดควอร์เตอร์เควล เพื่อให้คนรุ่นใหม่
We're a new breed, and we'll take over the world.เราเป็นคนรุ่นใหม่, และเรากำลังเป็นผู้นำของโลก
I feel it may prevent the birth of a new generation of enemies.ผมรู้สึกว่าอาจจะมีการขัดขวางไปยัง พวกคนรุ่นใหม่ของศัตรู เหมือนเด็กคนนั้น
In time, a new generation emerged that could survive the virus.ไม่นานมีคนรุ่นใหม่เกิดขึ้น คนที่รอดชีวิตจากไวรัส
Ford Granada, XL. Oh, right.เรามองหาคนรุ่นใหม่อยู่เสมอ ที่มิลล์แมน ยัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนรุ่นใหม่
Back to top