ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนมือเย็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนมือเย็น*, -คนมือเย็น-

คนมือเย็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนมือเย็น (adj.) green hand See also: deft hand at planting Ops. มือร้อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนมือเย็น
Back to top