ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนภายนอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนภายนอก*, -คนภายนอก-

คนภายนอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนภายนอก (n.) outsider Syn. คนนอก, บุคคลภายนอก Ops. คนภายใน, คนใน
English-Thai: HOPE Dictionary
cryptographyวิทยาการเข้ารหัสลับหมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการกำหนดรหัสให้แก่ข้อความต่าง ๆ ที่คนภายนอกจะไม่สามารถเข้าใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะสามารถถอดรหัสและเข้าใจความหมายได้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Outsourcingการจัดจ้างคนภายนอกการจัดจ้างคนภายนอก (Outsourcing) เป็นการว่าจ้างให้บริษัทหรือหน่วยงานภายนอกห้องสมุดเข้ามารับผิดชอบหรือดำเนินงานเพื่อช่วยงานในบางส่วนชั่วคราวหรืองานพื้นฐานระยะยาว เพื่อแก้ปัญหาด้านงบประมาณและเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ความจำเป็นในการจัดจ้างคนภายนอกมีเหตุผลและความจำเป็นหลายประการ คือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
outsource (vt.) จัดจ้างคนภายนอก
outsourcing (n.) การจัดจ้างคนภายนอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because of you, all international tourists will think our country's princesses are all beautiful.คนภายนอกมักเข้าใจว่า เจ้าหญิงของประเทศเราน่ารักทั้งหมด
So, if he's hiding outside there, obviously this is something he takes very seriously.เป็นการประกาศศักดา ถ้าเขาจ้างคนภายนอก เห็นได้ชัดเจนว่า มันต้องเป็นเรื่องสำคัญมาก
This incidentally is the first time anybody outside of a small group of scientists has seen this image.นี่คือครั้งแรก ที่คนภายนอกกลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มเล็กๆได้เห็นภาพนี้
I think we can say that the murderer has... strong desires to be recognized publicly.ฉันพูดได้ว่า คนร้ายนะ ต้องการให้คนภายนอกรู้จักเขา
I just don't like putting my ass on the line for some outsider.เอาชีวิตของฉันไปเสี่ยงเพื่อคนภายนอก
Uh, yeah, they started out as consultants, but over the past few years, while you were out of the country, the pentagon outsourced billions of dollars in contracts to them.อืม,พวกเริ่มจากการเป็นที่ปรึกษา แต่หลายปีที่ผ่าน,ตอนที่คุณ อยู่ต่างประเทศ,เพนตากอนจ้างคนภายนอก
I think you should be looking outside your administration.หนูคิดว่าแม่ควรมองหาคนภายนอกคณะบริหาร
Well, I've been helping people out for a long time now and I got to thinking maybe that's my thing.ก็ดี,ผมได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนภายนอก\เป็นเวลานานแล้ว. และผมได้ขบคึด\อาจเป็นทางทีดีต่อผม.
Oh, well, I've, uh, asked Bailey take over my service, you know, with... with the merger and all. -โอ้ ได้ ผมเอา อ้อ... ช่วยให้เบลี่ดูเคสผมแทนด้วย คุณรู้ จัดการสลับนู่นนี่กันนิดหน่อย เป็นคนไข้ที่ถูกจับตาจากคนภายนอกมากๆ
And I suspect some external hard to believe.และข้าสงสัยว่ามีคนภายนอกคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ ยากที่จะเชื่อ
McGee said something about not bringing in outsiders anymore.แมคกีบอกบางสิ่งเกี่ยวกับ อย่านำคนภายนอกเข้ามาอีกต่อไป
Kellan won't download his Army intel on outsiders.หลวงพ่อเคลแลนไม่มีทางบอกข้อมูลกอลทัพบกของเขา กับคนภายนอกหรอก
But if someone from the outside killed him...แต่ถ้าหากเป็นคนภายนอกฆ่าเขา... .
My job is to give that message to as many people as possible.งานของผมคือ ส่งสารนั้นไปให้กับคนภายนอกให้มากที่สุด
It's like outsourcing.มันเหมือนกับการจัดจ้างคนภายนอก
It's a 3rd party who holds 3.8 percent of our company shares.นั่นเป็นคนภายนอกที่ร่วมถือหุ้น 3.8 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทเีรา
Well, one thing's for sure is this community does not trust outsiders.สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือชุมชนนี้ ไม่ไว้ใจคนภายนอก
Emotionless analyzes our cases and directs our investigations, and Iron Hands has connections all over the underworld.อู่ฉิงวิเคราะห์รูปคดีและสืบสวน เหยาเซี่ยคอยประสานงานกลุ่มคนภายนอก
Sorry. Closed to the public.ขอโทษทีครับ , เราปิดสำหรับคนภายนอก
You need to send a message to the community.ลูก จะต้องแสดงให้คนภายนอกเห็น
The picture is to remind the public that without Briarcliff, you would be out there, living among them.รูปนี้เป็นเครื่องเตือนความทรงจำของคนภายนอกว่า ถ้าไม่มีไบรอาร์คลิฟฟ์แล้ว แกก็คงไปใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคนเหล่านั้น
Seems your boyfriend was seen taking photos of secret business.ดูเหมือนแฟนของคุณ จะแอบถ่ายภาพพิธีกรรมที่ห้ามคนภายนอกยุ่งเกี่ยว
Leroy's right. We don't need outsiders here.ลีรอยพูดถูกนะ /N เราไม่ต้องการคนภายนอกที่นี่
So look for people with jobs where they don't interact with the public.ในที่ที่เขาไม่ต้องติดต่อกับคนภายนอก
It's not something that outsiders can understand.ไม่ใช่เรื่อง ที่คนภายนอกจะเข้าใจ
Losing university resources could drive Hunter to start working with outsiders such as Benji.การสูญเสียแหล่งข้อมูล ทำให้ฮันเตอร์ มาเริ่มทำงานกับคนภายนอก เช่นเบนจี้
12 years ago, a non-native was given permission to stay on the reservation to study medicinal herbs with an old shaman.12 ปีก่อน มีคนภายนอกได้รับอนุญาต ให้เข้าไปพักในเขตสงวน เพื่อศึกษาเรื่องยาสมุนไพรกับหมอผีคนนึง
They're spread so thin, they can't even risk letting the public know that Mathis is out.พวกเขาจะปิดข่าวนี้ พวกเขาไม่อยากจะเสี่ยง ให้คนภายนอกรู้ ว่าแมดทิสแหกคุกออกมา
It's a perfect system, till someone on the outside knows about it.มันเป็นระบบที่สมบูรณืแบบ จนกระทั่งมีคนภายนอกรู้เกี่ยวกับมัน
I was 7 when the first of what we call the outsiders appeared.ฉันได้ตั้ง 7 ในตอนแรก เราเรียกคนภายนอกที่ปรากฏ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนภายนอก
Back to top